اعضای هیئت مدیره و شورای سازمان زیباسازی شهرداری کاشان اعضای هیئت مدیره و شورای سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
 ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۱ ارديبهشت - تعداد بازدید: 9528 بار
جدول 1. معرفی شورای سازمان
ردیف نام عضو شورای سازمان سمت
1 سعید ابریشمی راد شهردار و رییس شورای سازمان
2 عفت پدرام فر عضو شورای سازمان
3 حسن نعناکار عضو شورای سازمان
جدول 2. معرفی هیئت مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمدرضا خالدی رئیس هیئت مدیره
2 سعید عطایی شاد عضو هیئت مدیره
3 محمدحسین واحدیان عضو هیئت مدیره
4 خانم رضوی زاده عضو علی البدل هیئت مدیره