این دوره از آثار به تصویرسازی های هنرجویان هنرستان سوره اختصاص یافت. دوازدهمین دور نمایش آثار دیوار گالری کاشان روابط عمومی سازمان زیباسازی- مدیرعامل سازمان: دوازدهمین دوره دیوارگالری کاشان در خیابان امیرکبیر به نمایش آثار هنرجویان هنرستان سوره اختصاص یافت .
 ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ساعت 0 و 0 دقیقه

روابط عمومی سازمان زیباسازی- مدیرعامل سازمان: دوازدهمین دوره دیوارگالری کاشان در خیابان امیرکبیر به نمایش آثار هنرجویان هنرستان سوره اختصاص یافت که در این مجموعه به ارائه آثار تصویر سازی با موضوعات مختلف پرداخته اند.

مهندس پیراسته افزودند که این مجموعه تصویرسازی ها با موضوعاتی چون بهار طبیعت، آثار تاریخی کاشان و تصاویر گرافیکی است که با اشعار و جملات مختلفی ترکیب شده است.

ایشان ادامه دادند که سازمان زیباسازی در راستای همکاری های مشترک با مجموعه های دیگر در کاشان اقدام به برگزاری این نمایش آثار نموده است.