با حضور شهردار کاشان، کمیسیون نامگذار اماکن معابر عمومی برگزار شد. چهل و چهارمین نشست کمیسیون نامگذاری روابط عمومی سازمان زیباسازی- مدیرعامل سازمان: چهارمین نشست ماهیانه کمیسیون نامگذاری در سال 98 با حضور شهردار کاشان برگزار گردید .
 ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ مرداد ساعت 0 و 0 دقیقه

روابط عمومی سازمان زیباسازی- مدیرعامل سازمان: چهارمین نشست ماهیانه کمیسیون نامگذاری در سال 98 با حضور شهردار کاشان برگزار گردید و در این نشست همزمان با ارائه گزارش کار یک سال گذشته کمیسیون، فرآیند نامگذاری و سامانه ساجنما تشریح گردید.

مهندس پیراسته افزودند که طی یک سال گذشته 44 جلسه کمیسیون نامگذاری برگزار و 205 مورد مصوب شده است.

رئیس کمیسیون نامگذاری ادامه دادند که طی سال گذشته؛ این سازمان 650 تابلو پایه دار ، 1170 تابلو دیوارکوب و 253 عدد تابلو خیابان و میدان را اصلاح و نصب نموده که به نسبت سال های گذشته رشد 70 درصدی داشته است.